اطلاعات تور  
نوع تور تفریحی کد تور K-1 نام تور کوالالامپور + پنانگ تعداد شب 7 مقصد نهایی کوالالامپور + پنانگ ایرلاین ماهان وضعیت سفر در حال ثبت نام تخفیف باشگاه 0% اعتبار تور میلادی : 2019/12/21 شمسی : 1398/09/30 روزهای حرکت همه روزه
گالری
کوالالامپور
SUNWAY PUTRA کوالالامپور
PULLMAN کوالالامپور
هتل قیمت به تومان
نام هتل
درجه (سرویس)
موقعیت
دو تخته
یک تخته
کودک 6-2
کودک 12-6
رزرو
SUNWAY PUTRA کوالالامپور(کوالالامپور)
هتل SUNWAY PUTRA کوالالامپور
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 25
$ 50
$ 5
$ 25
ارزی
120 $
250 $
48 $
114 $
PULLMAN(کوالالامپور)
هتل PULLMANTOP
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
45 $
90 $
0
45 $
ارزی
225 $
540 $
0
90 $
Shangri La Hotel - KL(کوالالامپور)
هتل Shangri La Hotel - KL(lux)
(BB)
مرکز گردشگری و تجاری شهر کوالالامپور
6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 28
$ 55
$ 25
$ 28
ارزی
$ 340
$ 710
$ 136
$ 323
Pacific Regency(کوالالامپور)
هتل Pacific Regency
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 13
$ 25
$ 10
$ 13
ارزی
$ 150
$ 310
$ 60
NIL
TUNE HOTEL-KL(کوالالامپور)
هتل TUNE HOTEL-KL
(BB)
مرکزتجاری شهر کوالالامپور
6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 6
$ 12
$ 4
$ 6
ارزی
$ 60
$ 140
$ 24
$ 57
SANI HOTEL - KL(کوالالامپور)
هتل SANI HOTEL - KL
(BB)
مرکز گردشگری و تجاری شهر کوالالامپور
6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 6
$ 12
$ 4
$ 6
ارزی
$ 60
$ 140
$ 24
$ 57
PACIFIC EXPRESS(کوالالامپور)
هتل PACIFIC EXPRESS
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 6
$ 12
$ 4
$ 6
ارزی
$ 60
$ 140
$ 24
$ 57
COSMO HOTEL-KL(کوالالامپور)
هتل COSMO HOTEL-KL
(BB)
مرکزتجاری شهر کوالالامپور
6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 7
$ 17
$ 4
$ 7
ارزی
$ 100
$ 220
$ 40
NIL
TAMU(کوالالامپور)
هتل TAMU
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 11
$22
$ 8
$ 11
ارزی
$ 130
$ 270
$ 52
NIL
VERDANT HILL(کوالالامپور)
هتل VERDANT HILL
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 13
$ 25
$ 10
$ 13
ارزی
$ 150
$ 310
$ 60
$ 143
CORUS(کوالالامپور)
هتل CORUS
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 14
$ 27
$ 10
$ 14
ارزی
$ 155
$ 320
$ 62
$ 147
ROYAL(کوالالامپور)
هتل ROYAL
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 13
$ 25
$ 10
$ 13
ارزی
$ 150
$ 310
$ 60
$ 143
ISTANA (کوالالامپور)
هتل ISTANA
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 16
$ 32
$ 14
$ 16
ارزی
$ 190
$ 395
$ 76
$ 181
PARK ROYAL(کوالالامپور)
هتل PARK ROYAL
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 19
$ 37
$ 15
$ 19
ارزی
$ 220
$ 460
$ 88
$ 209
RENAISSANCE(کوالالامپور)
هتل RENAISSANCE
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 19
$ 37
$ 15
$ 19
ارزی
$ 230
$ 480
$ 92
$ 219
PAVILION(کوالالامپور)
هتل PAVILION
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 25
$ 50
$ 20
$ 20
ارزی
$ 305
$ 610
$ 122
$ 290
JW MARRIOTT (کوالالامپور)
هتل JW MARRIOTT
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 29
$ 57
$ 25
$ 29
ارزی
$ 375
$ 760
$ 150
$ 356
RITZ CARLTON(کوالالامپور)
هتل RITZ CARLTON
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 34
$ 67
$ 30
$ 34
ارزی
$ 410
$ 830
$ 164
$ 390
HILTON GARDEN (کوالالامپور)
هتل HILTON GARDEN
(BB)


6,900,000
6,900,000
5,500,000
5,500,000
شب اضافه
$ 10
$ 20
$ 5
$ 10
ارزی
$ 110
$ 240
$ 44
NIL
هتل قیمت به تومان

SUNWAY PUTRA کوالالامپور (کوالالامپور) هتل SUNWAY PUTRA کوالالامپور(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 25
یک تخته $ 50
کودک 6-2 $ 5
کودک 12-6 $ 25
ارزی
دو تخته 120 $
یک تخته 250 $
کودک 6-2 48 $
کودک 12-6 114 $

PULLMAN (کوالالامپور) هتل PULLMANTOP(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته 45 $
یک تخته 90 $
کودک 6-2 0
کودک 12-6 45 $
ارزی
دو تخته 225 $
یک تخته 540 $
کودک 6-2 0
کودک 12-6 90 $

Shangri La Hotel - KL (کوالالامپور) هتل Shangri La Hotel - KL(lux)(BB)مرکز گردشگری و تجاری شهر کوالالامپور

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 28
یک تخته $ 55
کودک 6-2 $ 25
کودک 12-6 $ 28
ارزی
دو تخته $ 340
یک تخته $ 710
کودک 6-2 $ 136
کودک 12-6 $ 323

Pacific Regency (کوالالامپور) هتل Pacific Regency(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 13
یک تخته $ 25
کودک 6-2 $ 10
کودک 12-6 $ 13
ارزی
دو تخته $ 150
یک تخته $ 310
کودک 6-2 $ 60
کودک 12-6 NIL

TUNE HOTEL-KL (کوالالامپور) هتل TUNE HOTEL-KL(BB)مرکزتجاری شهر کوالالامپور

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 6
یک تخته $ 12
کودک 6-2 $ 4
کودک 12-6 $ 6
ارزی
دو تخته $ 60
یک تخته $ 140
کودک 6-2 $ 24
کودک 12-6 $ 57

SANI HOTEL - KL (کوالالامپور) هتل SANI HOTEL - KL(BB)مرکز گردشگری و تجاری شهر کوالالامپور

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 6
یک تخته $ 12
کودک 6-2 $ 4
کودک 12-6 $ 6
ارزی
دو تخته $ 60
یک تخته $ 140
کودک 6-2 $ 24
کودک 12-6 $ 57

PACIFIC EXPRESS (کوالالامپور) هتل PACIFIC EXPRESS(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 6
یک تخته $ 12
کودک 6-2 $ 4
کودک 12-6 $ 6
ارزی
دو تخته $ 60
یک تخته $ 140
کودک 6-2 $ 24
کودک 12-6 $ 57

COSMO HOTEL-KL (کوالالامپور) هتل COSMO HOTEL-KL(BB)مرکزتجاری شهر کوالالامپور

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 7
یک تخته $ 17
کودک 6-2 $ 4
کودک 12-6 $ 7
ارزی
دو تخته $ 100
یک تخته $ 220
کودک 6-2 $ 40
کودک 12-6 NIL

TAMU (کوالالامپور) هتل TAMU(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 11
یک تخته $22
کودک 6-2 $ 8
کودک 12-6 $ 11
ارزی
دو تخته $ 130
یک تخته $ 270
کودک 6-2 $ 52
کودک 12-6 NIL

VERDANT HILL (کوالالامپور) هتل VERDANT HILL(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 13
یک تخته $ 25
کودک 6-2 $ 10
کودک 12-6 $ 13
ارزی
دو تخته $ 150
یک تخته $ 310
کودک 6-2 $ 60
کودک 12-6 $ 143

CORUS (کوالالامپور) هتل CORUS(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 14
یک تخته $ 27
کودک 6-2 $ 10
کودک 12-6 $ 14
ارزی
دو تخته $ 155
یک تخته $ 320
کودک 6-2 $ 62
کودک 12-6 $ 147

ROYAL (کوالالامپور) هتل ROYAL(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 13
یک تخته $ 25
کودک 6-2 $ 10
کودک 12-6 $ 13
ارزی
دو تخته $ 150
یک تخته $ 310
کودک 6-2 $ 60
کودک 12-6 $ 143

ISTANA (کوالالامپور) هتل ISTANA (BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 16
یک تخته $ 32
کودک 6-2 $ 14
کودک 12-6 $ 16
ارزی
دو تخته $ 190
یک تخته $ 395
کودک 6-2 $ 76
کودک 12-6 $ 181

PARK ROYAL (کوالالامپور) هتل PARK ROYAL(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 19
یک تخته $ 37
کودک 6-2 $ 15
کودک 12-6 $ 19
ارزی
دو تخته $ 220
یک تخته $ 460
کودک 6-2 $ 88
کودک 12-6 $ 209

RENAISSANCE (کوالالامپور) هتل RENAISSANCE(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 19
یک تخته $ 37
کودک 6-2 $ 15
کودک 12-6 $ 19
ارزی
دو تخته $ 230
یک تخته $ 480
کودک 6-2 $ 92
کودک 12-6 $ 219

PAVILION (کوالالامپور) هتل PAVILION(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 25
یک تخته $ 50
کودک 6-2 $ 20
کودک 12-6 $ 20
ارزی
دو تخته $ 305
یک تخته $ 610
کودک 6-2 $ 122
کودک 12-6 $ 290

JW MARRIOTT (کوالالامپور) هتل JW MARRIOTT (BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 29
یک تخته $ 57
کودک 6-2 $ 25
کودک 12-6 $ 29
ارزی
دو تخته $ 375
یک تخته $ 760
کودک 6-2 $ 150
کودک 12-6 $ 356

RITZ CARLTON (کوالالامپور) هتل RITZ CARLTON(BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 34
یک تخته $ 67
کودک 6-2 $ 30
کودک 12-6 $ 34
ارزی
دو تخته $ 410
یک تخته $ 830
کودک 6-2 $ 164
کودک 12-6 $ 390

HILTON GARDEN (کوالالامپور) هتل HILTON GARDEN (BB)

دو تخته 6,900,000
یک تخته 6,900,000
کودک 6-2 5,500,000
کودک 12-6 5,500,000
شب اضافه
دو تخته $ 10
یک تخته $ 20
کودک 6-2 $ 5
کودک 12-6 $ 10
ارزی
دو تخته $ 110
یک تخته $ 240
کودک 6-2 $ 44
کودک 12-6 NIL
خدمات تور
صبحانه گشت ترانسفر بیمه ویزا بلیط سیم کارت رایگان   : سایر گشت نیم روز بدون ناهار - به ازای هر اتاق یک سیم کارت - بیمه مسافرتی تا سقف 10 هزار یورو
توضیحات

7 شب 8 روز اقامت در شهر کوالا - پرواز ماهان - بیمه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان.

 

نرخ پرواز بر اساس پایین ترین کلاس پروازی می باشد برای اطلاع از نرخ دقیق تاریخ مورد نظر با کانتر مورد نظر هماهنگ فرمایید.

مسیر آنلاین زمینی
درخواست رزرو

*
*
*
*
تعویض عکس
*
عضویت در خبرنامه
برای آگاهی از جدیدترین پیشنهادات بلیط هواپیما،تور مسافرتی و رزرو هتل های لحظه آخری -ایمیل خود را وارد نمایید